Προβολή Άσκησης Βοήθεια 
Γενικές παρατηρήσεις για τις συνεντεύξεις

Ερώτηση: 1 (1 βαθμός)/10
Ένα έντυπο τυπικής ιατρικής εξέτασης
Θα πρέπει να χρησιμοποιείται
Κατευθύνσεις δίνονται στο Παράρτημα I
Οδηγίες δίνονται στο Παράρτημα IV